Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam Nance Fotografie

1. DEFINITIE
1.1 De fotografe: Nance Fotografie, KvK 65755588, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 De klant: de persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.
1.4 Offerte: alle aanbiedingen van de fotografe aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen Nance Fotografie (hierna: de fotografe) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).
1.6 Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
1.7 Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.

2. TOEPASSING
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien de fotografe deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

3. AANBOD
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotografe heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.
3.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
3.3 Alle door de fotografe genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen en vermeld.
3.4 Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotografe. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT
4.1 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dit geval gerechtig om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
4.2 De fotografe kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotografe onaanvaardbaar maken.

5. CADEAUBONNEN
5.1 Nance Fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden
worden.
5.2 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
6.1 De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotografe gebruikelijk werkt.
6.2 De fotografe heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.3 De fotografe bewerkt het beeld naar eigen creativiteit in kleur of zwart wit, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Mocht de klant een andere bewerking willen ontvangen dan zijn de extra kosten hiervoor €10,00 per beeld incl BTW. Dit is alleen mogelijk als de bewerking niet ten koste gaat van de kwaliteit van het beeld en het creatief inzicht van de fotografe.
6.4 De selectie van de te bewerken beelden wordt uitgevoerd door de fotografe, tenzij anders overeengekomen.
6.5 Indien aannemelijk is dat de fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De fotografe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de fotografe is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.2 De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

8. LEVERING
8.1 De fotografe levert de foto’s in hoge resolutie jpeg-bestanden. De fotografe levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.
8.2 De fotografe hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

9. BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 De fotografe zal na het fotograferen van de reportage aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
9.2 De klant zal de factuur van de fotografe op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotografe heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
9.3 De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de klant. De klant maakt het bedrag over op de rekening van de fotografe.
9.4 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

10. BESTELLINGEN
10.1 Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotografe kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
10.2 De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is
mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
10.3 De fotografe is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
10.4 De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers.

11. ANNULERING
11.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
11.2 Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:
– Binnen 4 weken voor de fotoshoot 50% van het totale verschuldigde bedrag.
– Binnen 2 weken voor de fotoshoot 100% van het totaal verschuldigde bedrag.
– Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige
bedrag te worden voldaan.
11.3 In het geval van een bruidsreportage waarbij door onvoorziene omstandigheden de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zorgt zij voor, zover redelijkerwijs mogelijk, een
vervangende fotograaf.
11.4 In het geval van een andere foto-opdracht waarbij de fotografe niet in staat is in persoon aan de
overeenkomst te voldoen, zal de fotografe in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.
11.5 Indien een opdracht i.v.m. slechte weersomstandigheden geen
doorgang kan vinden zal in overleg met de klant worden gezocht naar een passende oplossing.

12. KLACHTEN
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk
binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
12.2 Klachten die binnenkomen na de termijn van 7 dagen worden niet in behandeling genomen.
12.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend.
12.4 De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

13. AUTEURSRECHT
13.1 De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
13.2 De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor
promotiedoeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
13.3 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op
sociale media kanalen of elders op internet.
13.4 Het is niet toegestaan om de foto’s te delen met derden voor commercieel gebruik, tenzij hier anders over is afgesproken.
13.5 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking
(uitsnede, collages, kleuren, contrast ect) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotografe.
13.6 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotografe.
13.7 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotografe driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

14. PORTRETRECHT
14.1 De fotografe behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschrijven in paragraaf 13.2. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de fotografe.
14.2 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, schriftelijk melden. De fotografe zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. verwijderen.
14.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

15. PRIVACY
15.1 Nance Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.), zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

16. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE
16.1 De fotografe behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant doorgegeven.
16.3 De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

17 TOEPASSELIJK RECHT
17.1 In alle gevallen, waarin door Nance Fotografie van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
17.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotografe en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

© Nance Fotografie, 2023